Ներքին գնահատում 2017

Դպրոցի ներքին գնահատում

Մաս 1. Ընդհանուրտեղեկություններհաստատությանմասին

Հաստատության անվանումը, համարը ___<<Աճանանի միջնակարգ դպրոց>>_ՊՈԱԿ

Հաստատության հասցեն ___Սյունիքի մարզ գյուղ Աճանան___

Հաստատության հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն ____(0285)_60477_achanan@schools.am__

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների[1] համար

Դասարանների թիվը 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1 –ին դասարան 1 1 1 Չի փոխվել
2-րդ դասարան 1 1 1 Չի փոխվել
3-րդ դասարան 1 1 1 Չի փոխվել
4-րդ դասարան 1 1 1 Չի փոխվել
5-րդ դասարան 1 1 1 Չի փոխվել
6-րդ դասարան 1 1 1 Չի փոխվել
7-րդդասարան 1 1 1 Չի փոխվել
8-րդդասարան 1 1 1 Չի փոխվել
9-րդդասարան 1 1 1 Չի փոխվել
10-րդդասարան 1 1 1 Չի փոխվել
11-րդդասարան 1 1 1 Չի փոխվել
12 –րդ դասարան 1 1 1 Չի փոխվել
Ընդամենը 12 12 12 Չի փոխվել

 

 

Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների սովորողների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Սովորողների թիվը 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1-ին դասարան 1 4 3 աճ ,նվազում
2-րդ դասարան 5 2 2 նվազում
3-րդ դասարան 5 4 1 նվազում
4-րդ դասարան 1 6 5 Աճ, նվազում,
5-րդ դասարան 5 1 7 Նվազում,աճ
6-րդ դասարան 4 8 2 Աճ,նվազում
7-րդդասարան 4 5 9 աճ
8-րդդասարան 5 3 6 Նվազում, աճ
9-րդդասարան 4 7 3 Աճ, նվազում
10-րդդասարան 5 5 8 Նույնը,աճ
11-րդդասարան 4 4 5 Նույնը,աճ
12-րդ դասարան 7 4 4 Նվազում,նույնը
Ընդամենը 50 53 56  աճ

 

 

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիներիհամար

Ցուցանիշը 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա հոկտեմբերի 5-ի դրությամբ 50 53 53 աճ
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ 56 53 56 Նվազում,աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը 6 4 7 Նվազում,աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը 0 4 4 աճ

 

 

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխություն ների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 16 17 16 Աճ,նվազում
Ուսուցիչների միջինշաբաթական ծանաբեռնվածությունը կամ դրույքաչափը

(մեկ ուսուցչի միջին ծանրաբեռնվածությունը` շաբաթական ժամաքանակը.

հաշվարկի ձևը՝ հաստատության տվյալ առարկայից շաբաթեկան ընդհանուր դասաժամերի և ուսուցիչների թվի հարաբերությունը)

18 18 18 նույնը

 

 

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչներիտարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ուսուցիչների թիվը 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Մինչև 30 տարեկան 2 2 2 Նույնը
31-ից 40 տարեկան 5 6 1 աճ
41ից -50 տարեկան 5 5 8 Նույնը,աճ
51-ից -55 տարեկան 3 2 1 նվազում
56 տարեկան և ավելի 1 2 4 աճ

 

 

 

Աղյուսակ 6. Տվյալներ հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ

 

Անունը, ազգանունը, հայրանունը Պաշտոնը Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Սոնա Հովհաննիսյան Ալբերտի Տնօրեն 21 26 Պատվոգրեր,

շնորհակալագրեր

Մանուշակ Դավթյան Մեհրանիկի Տնօրենի տեղակալ 8 18 Պատվոգրեր,

շնորհակալագրեր

Ալետա Հարությունյան Հաշվապահ 21 21

 

 

Աղյուսակ 7. Տվյալներ հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության

խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Մարկոսյան Էմիլիա Աճանանի միջն. դպրոց,ուսուցիչ բարձրագույն 20.10.2015թ. Պատվոգրեր,

Շնորհակալագրեր

Մաթևոսյան Աննա Աճանանի միջն. դպրոց,ուսուցիչ բարձրագույն 20.10.2010թ. Պատվոգրեր,

Շնորհակալագրեր

Ավետիսյան Սեյրան ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետ բարձրագույն 20.10.2010թ. Պատվոգրեր,

շնորհակալագրեր

Առաքելյան Աբել ԱՁ 20.10.2015թ.
 

Վարդանյան Ռուշան

 

Աճանանի գյուղապետարան

 

20.10.2010թ.

Ավետիսյան Դավիթ 20.10.2010թ
Մարտիրոսյան Արամ 20.10.2010թ
Հարությունյան Հրանտ 20.10.2010թ

 

Խորհրդի կազմում ընդգրկված են դպրոցի համար սրտացավ մարդիկ: Խորհուրդն աշխատում է սահմանված կարգով, տարեկան աշխատանքային ծրագրին համապատասխան, իսկ հրավիրած նիստերում քննարկվում են դպրոցի առաջնահերթ խնդիրներն ու դրանց տրվում համապատասխան լուծումներ:

 

 

Մաս 2. Հաստատության սովորողների և աշխատակազմի անվտանգ կենսագործունեությունը և առողջության պահպանումը

 

 

Աղյուսակ 8. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ –12.05.2017————

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ)

 

Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը (շարքերով, շրջանաձև, T-աձև,

П-աձև, խառը)

Սեղան-նստարաններիթիվը Սեղան-նստարանների  շարքերի և միմյանց միջև հեռավորությունն

ները

Դասասենյակ N1.1 34,8 Շարքերով 3*2=6 շարքերի միջև` 1մ,

միմյանց միջև 60սմ

N1.2 18,3 Շարքերով 3*2=6 շարքերի միջև` 1մ,

միմյանց միջև 60սմ

N1.3 34,2 Շարքերով 3*2=6 շարքերի միջև` 1մ,

միմյանց միջև 60սմ

N1.4 34,8 Շարքերով 3*2=6 շարքերի միջև` 1մ,

միմյանց միջև 60սմ

N1.5 33,7 Շարքերով 3*2=6 շարքերի միջև` 1մ,

միմյանց միջև 60սմ

N1.6 17,1 Շարքերով 3*2=6 շարքերի միջև` 1մ,

միմյանց միջև 60սմ

N2.1 36 Շարքերով 3*2=6 շարքերի միջև` 1մ,

միմյանց միջև 60սմ

N2.2 34,2 Շարքերով 3*2=6 շարքերի միջև` 1մ,

միմյանց միջև 60սմ

N2.3 35,4 Շարքերով 3*2=6 շարքերի միջև` 1մ,

միմյանց միջև 60սմ

N2.4 38,4 Շարքերով 3*2=6 շարքերի միջև` 1մ,

միմյ շարքերի միջև` 1մ,

միմյանց միջև 60սմ անց միջև 60սմ

N2.5 16,1 Շարքերով 3*2=6 շարքերի միջև` 1մ,

միմյանց միջև 60սմ

N2.6 18,6 Շարքերով 3*2=6 շարքերի միջև` 1մ,

միմյանց միջև 60սմ

N2.7 37,2 Շարքերով 3*2=6 շարքերի միջև` 1մ,

միմյանց միջև 60սմ

N2.8 19,8 Շարքերով 3*2=6 շարքերի միջև` 1մ,

միմյանց միջև 60սմ

 

Հիմնականում   դասարաններում   նստարանները   դասավորված   են   շարքերով, սակայն, ըստ անհրաժեշտության, դասապրոցեսի ընթացքում ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման նպատակով կատարվում է փոփոխություն՝ սեղան-նստարանները վերադասավորելով շրջանաձև, Т-աձև , П-աձև, խառը: Համակարգչային կաբինետում սեղանները  դասավորված  են  П-աձև: :  Սեղան-նստարանների  դասավորության  ընտրությունը  պայմանավորված  է նաև պատուհանների դիրքով՝ ճիշտ լուսավորություն ապահովելու համար: Սեղան-նստարանների դասավորության այս ձևը ընտրելիս առաջնորդվել ենք  ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ.N82 հրամանով, ըստ  որի ուսումնական դասասենյակների տարածքը հաշվառվում է  մեկ աշակերտի համար     2 մ 2  հաշվարկով:

 

 

 

2.4 . Հաստատության անձնակազմի և սովորողների անվտանգ կենսագործունեությունը նկարագրող չափանիշներ

Աղյուսակ 10 Ա. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին

 

Դիտարմկամ ամսաթիվ  —————————————-

N Չափանիշը 17.06.2016 հրաման թիվ 11

<<Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների մասին>>;

Ստեղծվել է օղակներ:

2 կրակմարիչ` 1-ին և  2-րդ հարկերում

Հունվար ամսին ուսուցիչների հետ 12 ժամյա պարապմունք:

1. Հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են աղետների ժամանակ և արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին այո
2. Հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին այո

 

Չափանիշ 3

Աղյուսակ 10Բ. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետների պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

 

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների  թիվը
12.09.2016 9-րդ <<Ինչպես վարվել երկրաշարժի ժամանակ>>:Զրույցի մեթոդով բացատրվել է`խուճափի չմատնվել, շենքի ստորին հարկերում գտնվելիս անհապաղ դուրս գալ և հեռանալ բաց տարածություն:Վերի հարկում գտնվելիս պատսպարվել ապահով տեղերում`հեռու մնալով արտաքին պատերից և պատուհաններից:Ընկնող բեկորներից կարելի է պաշտպանվել մտնելով սեղանների տակ:Եթե լքել ես մասնաշենքը, պետք է հեռու մնալ էլեկտրահաղորդալարերից:Տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու նպատակով կատարվել է վարժանք: 7 աշակերտ, 1 ուսուցիչ
29.09.2016 10-րդ <<Ինչպես վարվել հրդեհի ժամանակ>>:Ցուցադրվել էտեսաֆիլմ հրդեհի վտանգավորության և դրանից պաշտպանվելու մասին:Բացատրություն-պարզաբա-նումների միջոցով աշակերտները իրազեկվել են իրենց գործողությունների մասին հրդեհի ժամանակ, քանի որ նրանք լինելով բարձր դասարանի աշակերտներ ընդգրկված են փրկարարական և հրդեհամարման օղակներում:Աշակերտներ ցուցումներ ստացան նաև այրվածքներից պածտպանվելու,ինքնօգնության և փոխօգնության պարզագույն տարրերից դեպի լիարժեք դիմակայման բազմաբնույթ գործողությունների մասին: 5 աշակերտ, 1 ուսուցիչ
12.12.2016 8-րդ <<Անհատական պաշտպանության միջոցներ>>թեմայից անց են կացվել պարապմունք շնչառական օրգանների պաշտպանության հիմնական միջոցներ բաժնից:Ցուցադրվել է զտող և մեկուսացնող հակագազեր, բացատրվել է հակագազերի աշխատանքի սկզբունքների, օգտագործման եղանակների,մակնիշների մասին:Տեղեկացվել են նաև պարզագույն միջոցների` շնչադիմակների,բամբակյա-մառլյային ժապավենների, փոշեպաշտպան գործվածքային դիմակների աշխատանքի սկզբունքների և օգտագործման եղանակների հետ:Վերջում կատարվել են վարժանք հակագազը հագնել և հանել ժամանակով: 3 աշակերտ, 1 ուսուցիչ

 

 

Չափանիշ 4

Աղյուսակ 10 Գ. Տվյալներ հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից  բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքներիվերաբերյալ

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման/վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը

 

Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
02.02.2017 5-րդ <<Անձնակազմի տարհանումը մասնաշենքից>>:Աշակերտները ծանոթացել են ուսումնական հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանին:Բացատրվել է 1-ին և 2-րդ հարկերում կախած տարհանման պլանները,պայմանակն նշանները և տագնապի ազդարարման ազդանշանները:Աշակերտները տեղեկացվեցին նաև տարհանման հիմնական և պահուստային ուղղիներով,մասնաշենքը լքելու վարքի կանոնների հետ:Վերջում տրվեց ուսումնական տագնապ, աշակերտները տրված ժամանակում լքեցին մասնաշենքը: 1 աշակերտ, 1 ուսուցիչ
09.03.2017 11-րդ <<Անձնակազմի գործողությունները օդային տագնապ ազդանշանի>> դեպքում:Պարապմունքը անց է կացվել օգտագործելով զրույցի մեթոդը:Բացատրվել է,որ <<օդային տագնապ>> ազդանշանը տրվում է, երբ հավանական հակառակորդի օդուժը ներ է խուժում մեր տարածք:Ազդարարման ազդանշանները տրվում են կապի և ազդարարման բոլոր միջոցներով:Տվյալ դեպքում ուսումնական հաստատությունում երկարատև ` 3 րոպե տևողությամբ զանգի ձայնային ազդանշանով:Որից հետո հրահանգավորվել են յուրաքանչյուր աշակերտի գործողությունները տագնապի դեպքում, քանի որ նրանք ներգրավված են տարբեր օղակներում և նրանց գործողություններից է կախված անձնակազմին ժամանակին դեպի ապաստարան ուղեկցելը:Բացատրվել է նաև անձնակազմի վարքի կանոնները ապաստարանում:Վերջում տեսական գիտելիքները գործնականում ամրապնդելու համար տրվել է ուսումնական <<օդայի տագնապ>> ազդանշանը և աշակերտները անցան իրենց պարտականությունների կատարմանը: 4 աշակերտ, 1 ուսուցիչ

 

 

 

Աղյուսակ 11 Տվյալներ հաստատության ջեռուցման առկայության և տեսակի վերաբերյալ

 

Ամսաթիվը Դասասենյակները/համարը/, դահլիճները, այլ սենյակները միջանցքները Ջեռուցման ձևը, /վառելիքի տեսակը/ Ջերմաստիճանը այցի պահին Ջեռուցման ժամերը
10.11.2016-10.04.2017 Դասասենյակ N1.1 Ըստ դասարանների` վառարաններով/փայտ/ 15-170C
Դասասենյակ N1.2 Ըստ դասարանների` վառարաններով/փայտ/
Դասասենյակ N1.3 Ըստ դասարանների` վառարաններով/փայտ/
Դասասենյակ N1.4 Ըստ դասարանների` վառարաններով/փայտ/
Դասասենյակ N1.5 Ըստ դասարանների` վառարաններով/փայտ/
Դասասենյակ N1.6 Ըստ դասարանների` վառարաններով/փայտ/
Դասասենյակ N2.1 Ըստ դասարանների` վառարաններով/փայտ/
Դասասենյակ N2.2 Ըստ դասարանների` վառարաններով/փայտ/
Դասասենյակ N2.3 Ըստ դասարանների` վառարաններով/փայտ/
Դասասենյակ N2.4 Ըստ դասարանների` վառարաններով/փայտ/
Դասասենյակ N2.5 Ըստ դասարանների` վառարաններով/փայտ/
Դասասենյակ N2.6 Ըստ դասարանների` վառարաններով/փայտ/
Դասասենյակ N2.7 Ըստ դասարանների` վառարաններով/փայտ/
Դասասենյակ N2.8 Ըստ դասարանների` վառարաններով/փայտ/
Մարզադահլիճ
Միջոցառումների դահլիճ Էլեկտրական տաքացուցիչ
Ուսուցչանոց Էլեկտրական տաքացուցիչ

 

 

Աղյուսակ 12. Տվյալներ հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների (կոյուղացման) առկայության և դրաց վիճակի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ ————————-

Հաստատության ջրամատակարարումը

 

Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով
(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/
Ապահովված է հոսող խմելու ջրով, բայց ոչ շուրջօրյա Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով
այո Օրեկան քանի՞ ժամ է ջրամատակարարումը Ինչպե՞ս է լուծվում ջրամատակարաման խնդիրը
ոչ
Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը
Շենքի հարկը

 

Սանհանգույցների թիվը Աղջիկների սան-հանգույցի առկայու

թյունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Տղաների սան-հանգույցի առկայու

թյունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հիգիենայի պարագաների առկայու

թյունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հարմարեց վածությունը հաշմանդա

մություն ունեցող անձանց հարմար

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Վերանո րոգված է, թե ոչ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
1-ին հարկ 2 Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

2-րդ հարկ 3 այո այո այո ոչ այո

 

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ —————————-

Հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
Այո Ոչ
Հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ, թե ոչ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը
Այո Ոչ
Սննդի կետի սանիտարական վիճակը` ըստ հակահամաճարակային ծառայության
Սննդի կետի տեսակը (բուֆետ, ճաշարան ) Միաժա մանակ սնվելու հնարավորություն ունեցող անձնաց թիվը և տարածքը (քմ) Սառը և տաք հոսող ջրի առկայությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Լվացարանի և հիգիենայի պարագաների առկայությունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը) Տաք սննդի հնարավորությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Վերանո րոգված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Այո

ոչ

25

 

Այո

ոչ

Այո

ոչ

Այո

ոչ

Այո

ոչ

 

Աղյուսակ 14. Տվյալներ հաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ ————————

Հաստատությունում առկա է բուժկետ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
Այո

Ոչ

Հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրվել առաջին բուժօգնություն (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
Այո

Ոչ

Բուժկետի գտնվելու հարկը և տարածքը քմ Բուժաշխատողներ թիվը  և նրանց պաշտոն

ները

Բուժկետում առկա գույքը Բուժկետը վերանո րոգված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Բուժկետի սանիտարական վիճակը Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի առկայությունը
Այո

Ոչ

Աղյուսակ 15.  Սովորողների ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների  վերաբերյալ

 

Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքեր   չեն  գրանցվել:
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործումն կանխարգելելու ուղղությամբ իրականացված ուսումնական ծրագրերը և միջոցառումները
Ծրագիրը կամ միջոցառումը (նշել թեման)

<<Առողջ ապրելակերպ>>,<<ԶՐՈՒՅՑ>>

Ամսաթիվը Դասարանը

 

1.Ի՞ նչ է  թմրամիջոցը 14.02.2017 8 — 12 — րդ
2.Վտանգներ.թմրամոլությունը և վարակները 24.02. 2017 10 — 12 — րդ
3.Թմրամիջոցների ազդեցությունը օրգանիզմի վրա 30. 02.2017 8- 12 — րդ
4.Կարողանալ ասել <<ոչ>>… /զրույց/ 20.03. 2017 8- 12 — րդ
5.Թմրամիջոցներից առաջացած կախվածությունը/զրույց/ 22.04. 2017 8 — 12 — րդ
Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերը, դրանց բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված քայլերը
Նման դեպքեր չեն գրանցվել: Ամսաթիվը Դասարանը Բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված քայլերը
Հաստատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման, դրանց մասին զեկուցման, դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմները
Դեպքը

Սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքեր չեն գրանցվել:

 

Ամսաթիվ Դասարանը, սովորողը(ները) Բացահայտման, քննարկման մեխանիզմը, ձեռնարկված քայլերը և կանխարգելման ուղիները
 

Ուսումնական հասատության կողմից երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ.

Միջոցառում — զեկուցումներ Ամսաթիվ Մասնակիցները, դրանց թիվը Առաջադրված մեխանիզմ
1.Թեմա՝<<Ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման կարևորությունը>> 19. 02.2017 ծնողներ, ուսուցիչներ

42

Համադպրոցական   ծնողական ժողով
2.Թեմա `<<Երեխայի զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի  մասին ծնողներին իրազեկելու կարևորությունը>> 06.05.2017

 

ծնողներ, ուսուցիչներ

49

Համադպրոցական   ծնողական ժողով
3. Թեմա `<<Ընտանիքի բարենպաստ բարոյահոգեբանական մթնոլորտը` որպես երեխայի զարգացման կարևորագույն նախապայման>>

 

սեպտեմբեր-

2016

ծնողներ, ուսուցիչներ

53

դասարանական  ծնողական ժողովներ
Հաստատությունում կազմակերպված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը

<<Առողջ ապրելակերպ>>, զրույցներ

Ամսաթիվ Դասարանը(ները) Մասնակիցների

թիվը

1.<<Ի՞նչ է  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը >>. <<ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ուղիները>>, նկարներ, տեսաերիզներ 02.02.2017 9-11-րդ դասարաններ 12 սովորող
2.<< ՄԻԱՎ-ի ազդեցությունը օրգանիզմի վրա>>, .<< ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ առավել խոցելի խմբեր>>,նկարներ, տեսաերիզներ

 

06.02.2017 8-12-րդ դասարան 18սովորող
3.<< Պատրա՞ստ ենք մեզ պաշտպանելու ՄԻԱՎ-ից>>,<< ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելումը>>, նկարներ, տեսաերիզներ… 21.03.2017 8-12-րդ դասարան 20 սովորող
Ուսումնական հաստատության ստեղծած ուսումնամեթոդական նյութերը և կազմակերպած միջոցառումները` ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման,օգտագործվածուսումնամեթ. նյութերը. <<Առողջ ապրելակերպ>>, զրույցներ, հանդիպումներ Ամսաթիվ Դասարանը(ներ) Մասնակիցների թիվը
1. <<Ժամանակակից ստրկություն.ի՞նչ է դա>>,  << Ի՞նչ է թրաֆիկինգը>> 13.02.2017 11-րդ

 դասարան

4 սովորող
2<< Գենդերային կարծրատիպեր >><<Գենդերային բռնություն>>, զեկուցում,   նկարներ, պլակատներ 23.02.2017 9-12-րդ դասարաններ 14 սովորող
3.<<Կոնֆլիկտը և նրա լուծումը >>  դասղեկի  ժամեր 28.03.2017 11 –րդ, 12 – րդ

դասարաններ

20 սովորող
4.<<Դասը վարում է ոստիկանը>> զրույց 6.05.2017 5- 12 – րդ

դասարաններ

5.<<Երեխաների նկատմամբ բռնությունների կանխարգելումը>> <<Անչափահասը և հանցագործությունները>>  մանկավարժական  ընթերցում

 

12.05.2017 5 – 12 – րդ

դասարաններ

53 սովորող

 

Դպրոցը մշտապես հետևում և կանխարգելիչ միջոցներ է ձեռնարկում սովորողների մոտ վատ սովորույթների ի հայտ գալու ուղղությամբ, մեծ ուշադրություն է դարձվում առողջ ապրելակերպի ձևավորմանը և վնասակար սովորույթների դեմ պայքարին: Իրականացվող միջոցառումների՝ շնորհիվ աշակերտները և ծնոզ\ղները լիովին իրազեկված են վնասակար սովորությունների վատ հետևանքների մասին: Սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն  ուղղված աշխատանքները  արդյունավետ են:  Ի դեպ միջոցառումների մեծ մասը կազմակերպվել է ոստիկանության միջոցով  կամ նրա հետ միասին:

 

Աղյուսակ 16. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ ուստարում

Ցուցանիշ 1-ի համար լրացնել ստորև աղյուսակները՝ 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարանների համար

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Տարեկան միջին գնահատականները՝ ըստ հիմնական առարկաների 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների միջին միավորները
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Մայրենի 8 8
Հայոց լեզու 8 8 6 8
Գրականություն 8 8 8
Հայ գրականություն
Ռուսաց լեզու 7 8 9 7 7
Անգլերեն 8 8 8 9
Մաթեմատիկա 7 7
Երաժշտություն 8
Կերպարվեստ 9
Ես և շրջակա աշխարհը 7
Հայրենագիտություն
Բնագիտություն
Աշխարհագրություն 9
Հայ. աշխարհագրություն 8
Հայոց պատմություն 8 8 7 7
Համ. պատմություն 8 8
Հայ.եկ. պատմ. 8
Հասարակագիտություն 8 9
Հանրահաշիվ 8 8 6 7
Երկրաչափություն 8 8
Ինֆորմատիկա 8 8
Ֆիզիկա 8 8
Քիմիա 8 8
Կենսաբանություն 8 8 7
Տեխնոլոգիա 9
ՆԶՊ 8
Ֆիզկուլտուրա 9 8 9 9 9
Շախմատ 8
Ընդամենը 5 3 4

 

 

Աղյուսակ 17. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ուստարում

 

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Տարեկան միջին գնահատականները՝ ըստ հիմնական առարկաների 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների միջին միավորները
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Մայրենի 8 9
Հայոց լեզու 6 8 6 8
Գրականություն 6 8
Հայ գրականություն
Ռուսաց լեզու 8 7 9 7 7
Անգլերեն 8 7 8 5
Մաթեմատիկա 8 8
Երաժշտություն 8
Կերպարվեստ 9
Ես և շրջակա աշխարհը 8
Հայրենագիտություն
Բնագիտություն
Աշխարհագրություն 9
Հայ. աշխարհագրություն 7
Հայոց պատմություն 7 8 6 8
Համ. պատմություն 7 8
Հայ.եկ. պատմ. 7
Հասարակագիտություն 7 9
Հանրահաշիվ 7 8 6 8
Երկրաչափություն 7 8
Ինֆորմատիկա 7 8
Ֆիզիկա 7 8 6
Քիմիա 7 8 10
Կենսաբանություն 7 8 6 8
Տեխնոլոգիա 9
ՆԶՊ 8
Ֆիզկուլտուրա 9 8 9 9 9
Շախմատ 8
Ընդամենը 6 7 4

 

Աղյուսակ 18. Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների արդյունքների դինամիկայի վերաբերյալ

 

Քննական առարկաներ Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը՝ ըստ կրթական աստիճանների
Քննությունների միջին միավորների աճի տոկոսը Քննությունների միջին միավորների նվազման տոկոսը
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Մայրենի 12.5
Հայոց լեզու 14 25
Ռուսաց լեզու 0 40
Անգլերեն
Մաթեմատիկա 0 33 25
Աշխարհագրություն
Հայոց պատմ. 33 14
Ֆիզիկա 50 0 14
Քիմիա 0
Կենսաբանություն 0
Ֆիզկուլտուրա 0 0
Ընդամենը

 

Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 ուստարիների համար՝ ըստ կրթական աստիճանների

 

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
1-ից 4-րդ դաս. 5-ից 9-րդ

դաս.

10-ից 12-րդ

դաս.

1-ից 4-րդ դաս. 5-ից 9-րդ

դաս.

10-ից 12-րդ

դաս.

1-ից 4-րդ դաս. 5-ից 9-րդ

դաս.

10-ից 12-րդ

դաս.

Գերազանցառաջադիմությամբսովորողներիթիվը և տոկոսը`

 

(հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում «9» և «10» տարեկան միջին գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը  այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

46,15 15,38 17,65 42 17 31 25 14.3 11.7
Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը`

 

( հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում «4», «5» և «6»տարեկան միջին գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

23 61,5 41 41 66 23 25 42 41
Ավարտման գործակից

 

(հաշվարկ. տարրական, հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ավարտական դասարաններում քննություններից դրական գնահատական ստացածների հարաբերությունը  նույն դասարանների սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

100 100 100 100 100 100 100 100 100
Երկտարեցիների թիվը և տոկոսը

 

(հաշվարկ.   տվյալ կրթական աստիճանում երկտարեցիների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Կրկնուսույցների մոտ պարապող սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների

 

(հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում կրկնուսուիցների մոտ պարապողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Միասնական քննություններին մասնակիցների թիվը և տոկոսը շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

 

(հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից միասնական քննություններին մասնակիցների թվի հարաբերությունը շրջանավրտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

____ ____ 28,57 50 50
Ավարտական և միասնական քննություններին անբավարար ստացած շրջանավարտների թիվը և տոկոսը շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

 

(հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից ավարտական և միասնական քննություններին անբավարար ստացածների թվի հարաբերությունը շրջանավրտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողներից նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թիվը և տոկոսը

 

(հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից նախնական (արհեստագործական)  և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

____ 25 ____ ____ 14 ____ ____ ____
Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողների թիվը և տոկոսը, որոնք ուսումը շարունակում են ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում

 

(հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում ուսումը շարունակողների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

____ 75 ____ ____ 86 ____ ____ 100 ____
Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունված 12-րդ դասարանի շրջանավարտների թիվը և տոկոսը

 

(հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

____ ____ ____ ____ 50 ____ ____ ____
ԲՈՒՀ-եր ընդունված շրջանավարտների թիվը և տոկոսը շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

 

(հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից բուհ ընդունվածների թվի հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ 28.57 ____ ____ 50 ____ ____ 50
Սովորողների բացակայությունների թիվը ժամերով՝ ըստ կրթական աստիճանների

 

(հաշվարկ. հաստատության տվյալ կրթական աստիճանի բոլոր դասարանների դասամատյաններում գրանցված բացակայությունների ընդհանուր թիվը արտահայտված ժամերով)

0 0 181 0

 

157 110 12 149 217
Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թիվը և տոկոսը՝ըստ կրթական ատիճանների

 

(հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Տվյալ հաստատությունից այլ հաստատություն տեղափոխված սովորողների ընդհանուր թիվը և տոկոսը ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում՝

 

(հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում տվյալ հաստատությունից այլ հաստատություն տեղափոխված սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

4.54 18 18 ____
-հանրապետության այլ հաստատություններ տեղափոխվածների թիվը
-արտերկրների  ուսումնական հաստատությունների տեղափոխվածների թիվը
Հաստատությունից հեռացած և ուսումն ընդհատած/անավարտ թողած սովորողների ընդհանուր թիվը և տոկոսը՝ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում.`

(հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում տվյալ հաստատությունից հեռացած և ուսումն ընդհատած/անավարտ թողած սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

-հիվանդության, անկարողության պատճառով
-ընտանիքի սոցիալական վիճակի պատճառով
-սովորել չցանականալու պատճառով
-այլ պատճառներով

 

 

 

Աղյուսակ 20. Տվյալներ առարկայական օլիմպիադաներին և սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթներինսովորողների մասնակցության վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
Մարզայինառարկայական օլիմպիադաներիմասնակիցներիթիվը և տոկոսը

 

(հաշվարկ. հաստատությունից մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

10,93 22 25
Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

 

(հաշվարկ. Հաստատությունից մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

28,57 62 50
Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը

 

(հաշվարկ. հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

1,56 5.4 8.3
Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

 

(հաշվարկ. հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ ` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

33
Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը

 

(հաշվարկ. հաստատությունից միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

 

(հաշվարկ. հաստատությունից միջազգային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ ` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Մարզային և հանրապետական սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը

(հաշվարկ. հաստատությունից մարզային և հանրապետական սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

25 35 80
Միջազգային սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթներին մրցանակների ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

(հաշվարկ. հաստատությունից միջազգային սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

 

  • Հաստատության ուսուցիչներին և նրանց գործունեությանը վերաբերող ցուցանիշներ

 

Աղյուսակ 21. Տվյալներ ուսուցչական կազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
Բարձրագույն մանկավարժական կրթություն ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(հաշվարկ. բարձրագույն մանկավարժական կրթություն ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

87,5 88 88
Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(հաշվարկ. ըստ մասնագիտության դասավանդող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

87,5 88 88
Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(հաշվարկ. տարակարգ ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

0 0 0
Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(հաշվարկ. գիտական կոչում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

0 0 0
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված կամ այլ կազմակերպություններում վերջին 3տարում վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(հաշվարկ.  վերջին 3 տարում ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված կամ այլ կազմակերպություններում վերապատրաստում անցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

37,58 53 53
Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող (դասախոս) վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթացներ վարող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(հաշվարկ. որպես ուսուցիչ վերապատրաստող (դասախոս) վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթաց վարող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

18 18
Ուսուցիչների միջին տարիքը

(հաշարկ. հաստատության բոլոր ուսուցիչների տարիքների գումարի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

42 42 46
Միջազգային ու հանրապետական պարբերականներում/ամսագրերում հոդվածներ, մասնագիտական հրապարակումներ, ինչպես նաև դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գիտամանկավարժական, հեղինակային ու այլ  աշխատություններ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(հաշվարկ. հոդվածներ, մասնագիտական հրապարակումներ, դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, ինչպես նաև  գիտամանկավարժական, հեղինակային ու այլ  աշխատություններ ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

18 18
12Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրանք  կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(հաշվարկ. դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրնանք կիրառող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

100 100 100
Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում ինտերնետ կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

 

(հաշվարկ. ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում ինտերնետ կիրառող ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

100 100 100
Սովորողներին համակարգիչների կիրառմամբ տնային աշխատանքներ հանձնարաաող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(հաշվարկ. սովորողներին համակարգիչների կիրառմամբ տնային աշխատանքներ հանձնարարող ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

100 100 100
Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր թիվը

(հաշվարկ.  ուստարվա ընթացքում հաստատության բոլոր ուսուցիչների բացակայած օրերի ընդհանուր թիվը)

ՀՀ ԿԳՆ, ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՆ և Մայր Աթոռի հետ համատեղ կողմից անցկացվող մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(հաշվարկ. ՀՀ ԿԳՆ, ինչպես նաև հետ ՀՀ ԿԳՆ և Մայր Աթոռի համատեղ անցկացվող մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

6,25 12 12
ՀՀ ԿԳՆ, ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՆ և Մայր Աթոռի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մրցանակներ ստացած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը:

(հաշվարկ. ՀՀ ԿԳՆ, ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՆ և Մայր Աթոռի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մրցանակային տեղեր զբաղեցրած ուսուցիչների թվի հարաբերությունը մասնակից ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

ՈՒստարվա ընթացքում ուսուցիչների փոխադարձ դասալումների թիվը 320 360 380
Ուստարվա ընթացքում հաստատությունից դուրս անցկացվող գործնական պարապմունքների թիվը 7 15 20

 

3.3 Հաստատության ուսումնական միջավայրին և ծառայություններին վերաբերող ցուցանիշներև չափանիշներ

 

:

 

Աղյուսակ 22. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին

 

Ցուցանիշ Տվյալներ
Գրադարանի տարածքը քմ-ով 34,8
Ընթերցասրահիառկայությունը ևտարածքը քմ-ով
Գրադարանում/ընթերցասրահում միաժամանակ նստելու հնարավորություն ունեցող անձնաց թիվը 15
Գրադարանի գրապահոցի տարածքը քմ-ով
Գրադարանում համակարգիչների թիվը 1
Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգչների թիվը 0
Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի /բացառել ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերը/ ընդհանուր թիվը, այդ թվում՝ 4519
-գեղարվեստական գրքերի թիվը 2000
-տեղեկատվական գրքերի թիվը /բառարաններ, հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն/ 1000
-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 1000
-ամսագերի թիվը 519
-այլ  
Վերջին անգամ գարդարանային ֆոնդը նոր գրականությամբ համալրվելու ամսաթիվը 12,05,2016
Ամենից հաճախ գրադարանից վերցվող գրքերը Հանրագիտարան,մեթոդական
Գրադարանից միջինում ամսեկան օգտվողների թիվը 30
Գրադարանում բաժանորդագրված ուսուցիչների և դպրոցի մյուս աշխատակիցների թիվը 18
Գրադարանում բաժանորդագրված սովորողների թիվը 56
Պատասխանել այո կամ ոչ
Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը Ոչ
Անց կացվու՞մ են արդյոք գրադարանում դասեր և պարապմունքներ այո
Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն կրթություն ոչ
Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանվարն անցե՞լ է վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ այո
Գրադարանը հանդիսանու՞մ է հանրապետության, այլ երկրների կամ կազմակերպությունների գրադարանների բաժանորդ և օգտվում է արդյոք նրանց ռեսուսներից ոչ
Գարդարանն ունի՞ էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան
Սովորողները իրենց տնային հանձնարարությունները կատարելիսօգտվո՞ւմենգրադարանային ռեսուսներից այո
Գրադանավարը սովորողներին օգնու՞մ է հայթհայթել անհրաժեշտ նյութեր դասարանական և տնային հանձնարարությունների կատարման համար և ընթերցանության գրքերի ընտրության հարցում այո
Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադրանի գրադարակներին/պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ այո
Գրադարանն ունի՞ այն գրքերը, որոնք ամենից հաճախ են ցանկանում վերցել սովորողները այո
Գրադրանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագիր ոչ
Գրադանավարըկարողանո՞ւմ է  օգտվել գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագրից այո

 

 

Աղյուսակ 23. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և դահլիճների վերաբերյալ

 

Լաբորատորիաներ, կաբինետներ և դահլիճներ Տարածքը (քմ) Վերանորոգման կարիքը Առկա գույքը, լաբորատոր սարքավորումներըպարագաները (թվարկելհիմնականը և նշել քանակները) Ուսումնա-

նյութական, ուսումնա-դիդակտիկ նյութերը

Լրացուցիչ, գույքի, սարքա

վորումների, պարագաների

նյութերի կարիքը

Ֆիզիկայի լաբորատորիա, կաբինետ 19,8 այո Գալվանոմետր/8հատ/,մանրադիտակ/3հատ/, թլեկտրաչափ/3հատ/,հրթիռի մակետ/2հատ/,շարժիչ ջերմային /2հատ/,փոփոխական դիմադրություն,բարոմետր,ջերմաչափ,սպիրտաչափ,կամերտոն,ուժաչափ,հոսանքի աղբյուր, լույսի աղբյուր,բեռներ,ճնշաչափ,առաձգական զսպանակ,մագնիսներ,հեռախոս.խոշորացույց.ճոճանակ,ռեոստատ/3հատ/,պրես,անօդ ստեղծելու ապարատ,ձայնային ալիքների աղբյուր,դիապրոյեկտոր,մեքենայի շարժիչ Ռադիոակտիվ նյութեր, պաստառներ Էլեկտրական շղթա հավաքելու կոմպլեկտ,,հոսանքի աղբյուր,ամպերմետր,ռեոստատ,շարժիչներ,լույսի աղբյուր,մագնիսներ,չափանոթներ,տաքացուցիչ,ջերմաչափ,կշեռք,կշռաքարեր,զսպանակներ
Քիմիայի լաբորատորիա, կաբինետ 37,2 այո Օգտակար հանածոների հավաքածուներ,քարածուխ,տորֆի հավաքածու,կրաքարի հավաքածու,գրանիտ և նրա բաղադրիչ մասերը,պոլիմերների մոդելների հավաքածուներ,պղնձարջասպ,ցինկ,պարաֆին,օրգանական ապակի,քիմիական շտատիվներ,փորձանոթի բռնիչներ, պարարտանյութերի հավաքածուներ,փորձանոթներ/կլորահատակ,հարթահատակ/,տարբեր չափերի աղաթթու ,քացախաթթու,կալիումի պերմանգանատ,պղնձի սուլֆատ,երկաթի խարտուք,ալյումինի կտորներ,կիպի ապարատ Պաստառներ,պարբերական համակարգ,Քիմիական կապի տեսակները,Անօրգանակն միացությունների դասերը,օրգանական միացությունների դասակարգումը  
Կենսաբանության լաբորատորիա, կաբինետ  
Աշխարհագրության լաբորատորիա, կաբինետ  
Պատմության կաբինետ 35,4 Այո Գրատախտակ /1 հատ/,ուսուցչի սեղան,աթոռ, /1հատ/,5աշակերտական սեղան և նստարան,պահարան /1հատ Գլոբուսներ/3հատ/,ատլասներ, քարտեզներ  
Ռազմագիտության

կաբինետ

33,7 Այո Չհրկիզվող պահարան/1հատ/, Իժ-38 օդամղիչ հրացան K71303-/1հատ/,ուսումնական նռնակ ՌԳԴ-5 /1հատ/, հակագազ /50 հատ/ Ուսումնական պաստառների կոմպլեկտ  
Համակարգչային լաբորատորիա, կաբինետ 18,6 Այո 4 համակարգիչ,1տպիչ

Ուսուցչի սեղան և աթոռ, 3 աշակերտական սեղան և նստարան, գրատախտակ, պահարան

Պաստառներ,սկավառակներ պրոյեկտոր
Օտար լեզուների լինգաֆոնային կաբինետ 16,1 այո Գրատախտակ ,ուսուցչի սեղան,աթոռ, 3 աշակերտական սեղան և նստարան,պահարան /1հատ/  
Արհեստանոց (նշել ինչպիսի) փայտամշակման այո  
Միջոցառումների դահլիճ 55,8 ոչ  
Սպորտդահլիճ 182,9 ոչ Մարզական նստարան/2 հատ/, մարմնամարզական կամրջակ/3 հատ/մարմնամարզական ներքնակ /5 հատ/,մարմնամարզական այծ/2 հատ/, մարմնամարզական նժույգ /2 հատ/, ուսուցչի սեղան և աթոռ /1հատ/, պահարան /1հատ/, ծանրաձող կշռաքարերով /10 հատ/,շվեդական պատ /3 հատ/, մարմնամարզական պարան /1 հատ/, մարմնամարզական օղակ/1 հատ/բասկետբոլի օղակներ /2 հատ/, թենիսի սեղան /1 հատ/ ,օղակներ /4 հատ/, կախիչ /1 հատ/ վոլեյբոլի ցանց Հայ օլիմպիական չեմպիոն, զվարճալի ֆուտբոլ գնդակներ
Այլ  

 

 

3.4. Հաստատության ներքին արդյուանվետության ցուցանիշները

Աղյուսակ 24. Հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշներ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորող/ուսուցիչ հարաբերություն

 

(հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

3,12

 

3.3 3.5 աճ
 Սովորող/ սպասարկող-վարչական անձնակազմ հարաբերությունը

 

(հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը վարչական և սպասարկող անձնակազմի ընդհանուր թվին)

6,25 8.3 9 աճ
Դասարանների միջին խտությունը

 

(հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը կոմպլեկտավորված դասարանների ընդհանուր թվին)

Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը

 

(հաշվարկ. հաստատության տարեկան նախահաշվով հաստատված ամբողջ գումարի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին)

399.9 501.1 503.1 աճ
Ուսուցչի միջին աշխատավարձը

 

(հաշվարկ. հաստատության տարեկան նախահաշվով ուսուցիչների աշխատավարձի գծով նախատեսված ամբողջ գումարի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

75.4 78.9 79.7 աճ
Վարչական աշխատողների միջին աշախատավարձը

 

(հաշվարկ. հաստատության տարեկան նախահաշվով վարչական աշխատողների աշխատավարձի գծով նախատեսված ամբողջ գումարի հարաբերությունը վարչական աշխատողների ընդհանուր թվին)

135.0 180.8 182.9 աճ
Սպասարկող կազմի միջին աշխատավարձը

 

(հաշվարկ. հաստատության տարեկան նախահաշվով սպասարկող կազմի աշխատավարձի գծով նախատեսված ամբողջ գումարի հարաբերությունը սպսարկող կազմի աշխատողների ընդհանուր թվին)

52.3 69.3 69.7 աճ

 

 

Աղյուսակ 29. Տվյալներ հաստատության գործունեությանը սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
Դեպքերի թիվը, երբ սովորողները մասնակցություննեն ունեցել իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից որոշումների կայացմանը    
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունների թիվը 11 12 27
Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումների թիվը 5 7 17
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովների, սեմինարների, կլոր-սեղանների, քննարկումների թիվը 1 2 5
Նկարագրել, թե ինչպես է տնօրինությունը խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում դրանց իրագործմանը.
Տնօրինությունը սովորողների կողմից առաջադրված ցանկացած նախաձեռնության ընթացք է տալիս, օժանդակում  և  համապատասխան ուղղվածություն   տալիս նրանց գործունեությանը, իսկ երբեմն խրախուսում է լավ նախաձեռնությունները, արժանացնելով   պատվոգրերի, հուշանվերների: Աշխատանքներ են տարվում սովորողների քաղաքացիական դաստիարակության ուղղությումբ:
Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից ընդունած որոշումներին և դրանց կայացմանը մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում քննարկված խնդրահարույց հարցերը և ընդունված որոշումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.անհարգելի բացակայությունների հարցը: Ներքին կարգապահական կանոնների մասին

 

 

 

 ուստարի 50 Ուսման որակի բարձրացում
2. Դասասենյակների ամենօրյա մաքրության վերահսկողության կազմակերպում ուստարի    
       
 
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Աջակցել սովորողների գարնանային և աշնանային արձակուրդներին դպրոցում կազմակերպվող աշխատանքներին: ուստարի 50% Ուսման որակի բարձրացում
2.Կազմակերպել այցելություններ մշակութային օջախներ: ուստարի 70%  
3.Աջակցել և  մասնակցել ներդպրոցական միջոցառումներին: ուստարի 70%  
4.Դպրոցի և դասասենյակների ամանորյա ձևավորում: 10 – 15.12 100%  
Սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները և միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը՝ 75 — 90%: Դպրոցի տնօրինությունը  խթանում է սովորողների բոլոր նախաձեռնությունները , հնարավորինս օժանդակում դրանց իրագործմանը` տրամադրելով անհրաժեշտ լսարաններ, միջոցներ և այլն, ինչպես նաև  ուսուցիչներին հանձնարարելով հետևողական լինել սովորողների նախաձեռնությունների իրականացման նկատմամբ:
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Համադպրոցական

կամ դասարանային

1.նշանավոր տարելիցների, հիշատակի օրեր            Ըստ ժամանակացույցի         80 դասարանային
2.հայոց բանակի, հաղթանակի տոներ 28.01, 09.05 90 համադպրոցական
3. մայրությանանկախության տոներ, ուսուցչի օր 01-21/09/        

 

21.09 05.10,

08.03

100 համադպրոցական
Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը սովորողների մասնակցության դեպքերը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.տղաների հերթապահության հարցը ուստարի 18 առկա է հերթ. — ից տղաների խուսոփելու խնդիրը
 2.աշակերտների իրավունքների և պարտականությունների իմացությունը ուստարի 40  վատ գիտեն իրենց պարտականությունները,քան իրավունքները.
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Թվարկել վերջին  3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները, նշել դրանց թեմաները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
 1.<<Դրական վարք և բարեկիրթ  վարվեցողություն>> ուստարի 18 դասարանային
2.<< Ծառայե՞լ բանակում,

թե՞ոչ >>.

ուստարի 22 դասարանային

/ արդիական թեմաներ սովորողների շրջանում/

 3.<< Ծխե՞լ , թե՞ չծխել >>. ուստարի 17 դասարանային /արդիական թեմաներ սովորողների շրջանում/
Նկարագրել սովորող — սովորող և սովորող — ուսուցիչ հարաբերություններն ուսումնական հաստատությունում

 

Սովորող — սովորող և սովորող – ուսուցիչ  հարաբերությունները դպրոցում  դրված են լավ հիմքերի վրա: Կոնֆլիկտները  հիմնականում լուծվում են խաղաղ` տնօրինության անմիջական հսկողությամբ:..

 

 

 

Աղյուսակ 30. Տվյալների հաստատության և համայնքի համագործակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ/չափանիշ
Հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման և այլ աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը, մասնակցության ձևը և այդ ուղղությամբ կատարված ներդրումները. (վերջին 3 տարում)
Նկարագրել համայնքի մասնակցության դեպքերը, մասնակցության ձևը Ամսաթիվ Ներդրման չափը

/դրամ/

Մեկնաբանություն
1.Ծառատունկ մայիսին 30000
2.ՆԶՊ կաբինետ հունիսին 282500
3.Համայնքում աղբատեղի վերականգնում հունիսին 146100
Հաստատության սովորողների մասնակցությունը.համայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը; մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը (վերջին 3 տարում)
Նկարագրել հաստատության սովորողների համայնքի աշխատանքներին մասնակցության դեպքերը և դրանց ձևերը Ամսաթիվ Մասնակցություն ունեցած սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
1.Շաբաթօրյակներ Տարվա ընթացքում 90%
2.
Հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները; մասնակից սովորողների տոկոսը և համայնքի ներկայացուցիչների թիվը. (վերջին 3 տարում)
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը և համայնքի ներկայացուցիչների թիվը Մեկնաբանություն
1
2.
….
Հաստատության կողմից ՀԿ-ների հետ համատեղ իրականացված կրթական ծրագրերը և մասնակից սովորողների թիվը՝ ըստ ծրագրերի
Նկարագրել կրթական ծրագրերը, որոնք իրականացնում են հաստատությունը և ՀԿ-ները համատեղ Ծրագրի տևողությունը Կազմակերպու

թյունը

Մասնակից սովորողների թիվը
1.Ձեռնարկատիրական և քաղաքացիական կրթություն ավագ դպրոցի աշակերտների համար 01.09.2015-27.05.2016 Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ 16
2. «Քաղաքացի նախագիծ» 01.09-28.12

 

Աղյուսակ 32   Տվյալներ հաստատության ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունների թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատամամբ. 8  

5

 

7

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդեսների, հավաքների, երեկույթների, էքսկուրսիաների, ճանաչողական այցերի, ժողովներիև այլնիթիվը 13 15 22
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկների թիվը 2 2  
Ծնողական խորհրդի հանդիպումների հաճախականությունը՝ դրանց թիվը 1 ուստարվա ընթացքում 4 5 4
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում 4

7%

5

8%

5

7%

Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում ներառված ծնողների տոկոսը. 40% 47% 50%
Ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից; 92% 100% 100%
Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը Մեկնաբանություն
1.էլեկտրոնային դասամատյանների

ժամանակին լրացում և

 գնահատականների անցկացում

 

ուստարի

 

20

 

 

 

Ակտիվորեն մասնակցել հայտարարված մրցույթին

 

2.ծնողական խորհուրդի համար մանկավարժական ընթերցումների կազմակերպում

 

 

 

ուստարի

 

11

 

 

 

 

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝ (հանդեսներ, հավաքներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն, մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը,
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը Ծնողական ներդրումների չափը
1.նպատակային էքսկուրսիաներ ուստարի 8/42 տրանսպորտի և սննդի ծախսեր
2.ճանաչողական այցեր թանգարան, գրադարան, թատրոն ուստարի 10/58 տրանսպորտի և սննդի ծախսեր
3.սանիտարական մաքրություն ուստարի 23/35 տրանսպորտի և սննդի ծախսեր
4.ծառատունկ և կանաչապատում ապրիլ,

մայիս

12/60  
   
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկությունների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը և ուսուցիչներին թիվը, ովքեր ծնողական խորհրդի կողմից առաջարկվել են խրախուսման կամ կարգապահական տույժի Մեկնաբա նություններ
1.օլիմպիական աշակերտների

ուսուցիչների խրախուսում

և մեծարում

 

ուս տարի

 

11/2 լավագույն ուսուցիչները խրախուսվում

և  մեծարվում են 

2.դժգոհությունների արտահայտում որոշ ուսուցիչների աշխատանքի

 վերաբերյալ

 

2015-2016

 

 

   
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը
Ամսաթիվ Մեկնաբանություններ
1.ուսման որակի , ուսուցիչների

աշխատանքի մասին

ուս տարի

 

 11/6 կատարվել է

քննարկում մ/խմբ.

2.ատեստավորվող ուսուցիչներին

կարծիքներ տալու մասին

ամեն

տարի

11/3 տրվել են ծնողների կարծիքներ

 

3.10% սովորողներին անվճար դասագրքեր տրամադրելու մասին ամեն

տարի

11/20  
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցությունը, դրանց ձևերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցության դեպքերը և դրանց ձևը Ամսաթիվ Ծնողների կողմից ներդրված գումարի չափը Մեկնաբանություններ
1.անվճար դասագրքերի տրամադրում ամեն տարի պետության միջոցներով
2.էքսկուրսիաների ժամանակ

ֆինանսական օգնություն

ամեն տարի ծնողների կողմից ներդրված գումարով
3. հագուստ, գրենական  պարագաներ ամեն տարի ծնողների նախաձեռնությամբ
Նկարագրել ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը և դրա ձևերը
Ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը  ակտիվ  է, անկեղծ: Նրանք երբեմն  նաև  բանավիճում են, քննարկում  կարևոր հարցեր  ու հիմնախնդիրներ:
Նկարագրել ուսումնական հաստատության առօրյայից և տեղի ունեցող իրադարձություններից ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը
 Ծնողները  կապի մեջ են դպրոցի հետ  և , հետևաբար, դպրոցի առօրյայից և տեղի ունեցող իրադարձություններից  բավարար  չափով իրազեկված և տեղեկացված են:
Ծնողների ներգրավվածությունը. սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներին, ներգրավվածության ձևերը
Նկարագրել արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքները, որոնց մեջ վերջին 3 տարում ծնողները ներգրավված են եղել Ծնողների մասնակցության ձևերը և մասնակից ծնողների թիվը Ծնողների ներդր.չափը Մեկնաբա նություններ
1.էքսկուրսիաներ, միջոցառումներ 8 — 12 տրանսպորտի և սննդի ծախսեր ծնողի ցանկությամբ և նախաձեռն.
2. ճանաչողական այցեր թանգարան, գրադարան, թատրոն 8 — 12 տրանսպորտի և սննդի ծախսեր ծնողի ցանկությամբ և նախաձեռն
3. ծառատունկ,  կանաչապատում, շաբաթօրյակներ 10 — 15   ծնողի ցանկությամբ և նախաձեռն.
Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝ http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, հաստատության կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը
Կայքը Ամսաթիվ Օգտվող ծնողների թիվը Մեկնաբանություն
1.
Կայքը Ամսաթիվ Օգտվող ծնողների թիվը Մեկնաբանություն
1. http://www.dasaran.am, ուստարի 32 ամենօրյա իրա- զեկություն սո- վորողի վերա- բերյալ:Ակտիվ մասնակցում են մրցույթներին,
2. www.armedu.am ուստարի 30 ծանոթանում կրթ.նորույթներին
3. www.edu.am ուստարի 30  
4. www.armcom.am ուստարի 30  

 

Ծնողական խորհուրդը ձևավորվում   և իր գործունեությունը  ծավալում  է սահմանված կարգով: Նա համագործակցում է մանկավարժական և աշակերտական խորհուրդների  հետ,  տարեցտարի  աշխատելով   ավելի  կանոնակարգված: Ծնողական  խորհորդի անդամները ակտիվ են, մեծ կարևորություն են տալիս  ուսման որակին: Որոշակի  աշխատանք է տարվում մանկավարժների  կողմից  զեկուցումների միջոցով  ծնողների  ինքնակրթության զարգացման ուղղությամբ: