Մասնագիտական կողմնորոշում

Ժամանակացույց

Հ/հ Թեման Կատարման ժամկետը
1 Կարիերայի պլանավորում ողջ կյանքի գործընթաց 23.01.2018թ
2 Անհատական խորհրդատվություն 13.02.2018թ
3 Իմ կյանքի մեկ աշխատանքային օրը 20.03.2018թ
4 Մասնագիտության ընտրություն,
որոշումների կայացում
10.04.2018թ
5 Ծրագրի ամփոփում 15.05.2018թ